Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 154 - sgk Sinh học 8

Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài làm:

  • Giống nhau:
    • Đều bao gồm phần trung ương và phần ngoại biên.
    • Các dây thần kinh li tâm đi đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sợi sau hạch.
    • Điều hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng.
  • Khác nhau:

Giải bài 1 trang 154 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021