Trong mỗi câu có dấu chấm lửng dưới đây, dấu chấm lửng được dùng để làm gì?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 123 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Trong mỗi câu có dấu chấm lửng dưới đây, dấu chấm lửng được dùng để làm gì?

Bài làm:

a) - Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xọc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

- Dạ, bẩm...

- Đuổi cổ nó ra!

(Phạm Duy Tốn)

b) Ô hay, có điều gì bố con trong nhà bảo nhau chứ sao lại...

(Đào Vũ)

c) Cơm, áo, vợ, con, gia đình...bó buộc y.

(Nam Cao)

Trả lời

a) Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng

b) Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở

c) Tỏ ý nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa được liệt kê hết

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021