Soạn văn bài: Sự giàu đẹp của tiếng Việt

  • 1 Đánh giá

Tiếng việt rất giàu và đẹp, nó có những phẩm chất bền vững và khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài, là một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc. Bằng những lí lẽ và dẫn chứng chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ của tiếng Việt qua nhiều phương diện, Đặng Thai Mai Đã có bài nghiên cứu rất đặc sắc về vấn đề trên.KhoaHoc, xin tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả

  • Đặng Thai Mai (1902 – 1984), quê ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An
  • Là nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội có uy
  • Trước cách mạng 1945, ông vừa dạy học vừa tham gia hoạt động cách mạng, sáng tác và nghiên cứu văn học.
  • Sau 1945, ông giữ nhiều trọng trách trong bộ máy chính quyền và cơ quan văn nghệ,viết một vài công trình nghiên cứu có giá trị lớn
  • Năm 1996, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật

2. Tác phẩm: Tên bài do người sọan sách đặt, là đoạn trích phần đầu của bài nghiên cứu Tiếng việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, in lần đầu năm 1967, được bổ sung và tuyển chọn và đưa vào Tuyển tập Đặng Thai Mai, tập II

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm bố cục của bài và nêu ý chính của mỗi đoạn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Hãy cho biết nhận định "Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay" được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn này như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã đưa ra những chứng cớ gì và sắp xếp các chứng cứ ấy như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt được thể hiện ở những phương diện nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận ở bài văn này là gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập 1: trang 37 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Sưu tầm, ghi lại những ý kiến nói về sự giàu đẹp, phong phú của tiếng Việt và nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 37 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Tìm năm dẫn chứng thể hiện sự giàu đẹp của tiếng Việt về ngữ âm và từ vựng trong các bài văn, thơ đã học hoặ cđọc thêm ở các lớp 6,7

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Phát biểu cảm nghĩ của em về sự giàu đẹp của tiếng việt bằng một đoạn văn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sưu tầm bài thơ nói về sự giàu đẹp của tiếng Việt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Sự giàu đẹp của tiếng Việt "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan