Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 115 sgk Sinh học 6

Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?

Bài làm:

  • Cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng.
  • Giữa cốc thí nghiệm và cốc đối chứng giống nhau về các điều kiện: hạt giống, nước, không khí. Nhưng khác nhau về điều kiện nhiệt độ.
  • Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được

=> Vậy hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021