Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 6

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

Bài làm:

  • Quả do bầu nhụy chứa noãn được thụ tinh
  • Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành
  • Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là: cây cà chua, cây hồng, cây thị ... (giữ lại đài hoa); cây chuối, cây ngô ...(giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021