So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 sgk Sinh học 6

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo?

Bài làm:

  • Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp
  • Khác nhau:
    • Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; nhưng rêu chỉ có dạng đa bào
    • Tảo: cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân, lá; Nhưng ở rêu cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021