Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 170 sgk Sinh học 6

Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Bài làm:

  • Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh).
  • Những nấm khác sống bám trên cơ thể sống (thực vật, động vật và người), chủ yếu là thực vật. Đó là nấm kí sinh.
  • Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo thành địa y).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021