Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 72 - sgk Sinh học 6

Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?

Bài làm:

Câu 1:

  • Các chất cần thiết cho cây chế tạo tinh bột:
    • Nước: lấy từ đất nhờ lông hút
    • CO2: Lấy trực tiếp từ các lỗ khí trên lá (chứng minh bằng nước vôi trong)
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021