Giải bài 30 sinh 6: Thụ phấn (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ côn trùng có gì khác nhau? Nghiên cứu sự thụ phấn có ý nghĩa gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 30 (tiếp theo).

A. Lý thuyết

III. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

  • Hoa tập trung ở ngọn cây
  • Bao hoa thường tiêu giảm
  • Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
  • Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ
  • Đầu hoặc vòi nhụy dài, nhiều lông

IV. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn

  • Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt.
  • Tạo những giống lai nuôi có phẩm chất tốt và năng suất cao

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Đặc điểmHọa thụ phấn nhờ sâu bọHoa thụ phấn nhờ gió
Bao hoa
Nhị hoa
Nhụy hoa
Đặc điểm khác

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021