Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

Bài làm:

Câu 4:

  • Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng
  • Tham gia chăm sóc bảo vệ cây
  • Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021