Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Bài làm:

Câu 2: Các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật

  • Dùng kim mũi mác lấy tế bào thực vật.
  • Nhỏ nước lên bản kính =>. đặt tế bào lên => đậy lá kính và dùng giấy hút nước
  • Cố định tiêu bản trên bàn kính
  • Quan sát trên kính hiển vi và vẽ tế bào.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021