Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 9. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (1,0 điểm)

Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (2,5 điểm)

a. Em cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở ViệtNam?

b. Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Vẽ và chú thích đầy đủ sơ đồ một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ.

b. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là gì? Trong trồng trọt muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (3,5 điểm)

a.Thực vật được phân chia thành những ngành nào? Nêu đặc điểm chính mỗi ngành đó.

b. Chứng minh thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021