Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 161 sgk Sinh học 6

Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao?

Bài làm:

  • Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn ...
  • Vi khuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi.
  • Tế bào có vách bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021