Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 167 sgk Sinh học 6

Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

Bài làm:

  • Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ.
  • Đều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021