Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Bài làm:

Câu 1:

Vật sống

Vật không sống

- có sự trao đổi chất với môi trường

- có khả năng cử động, vận động

- có khả năng lớn lên (sinh trường, phát triển) và sinh sản

- không có sự trao đổi chất với môi trường

- không có khả năng cử động, vận động

- không có khả năng lớn lên (sinh trường, phát triển) và sinh sản

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021