Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Bài làm:

- Nhiệm vụ của thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo và đời sống cũng như sự đa dạng của thực vật

=> Đưa ra biện pháp sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021