Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 156 sgk Sinh học 6

Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?

Bài làm:

  • Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.
  • Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021