Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 sgk Sinh học 6

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Bài làm:

Đặc điểm

Lớp Một lá mầm

Lớp Hai lá mầm

Rễ

Rễ chùm

Rễ cọc

Thân

Thân cỏ, cột

Thân gỗ, cỏ, leo

Kiểu gân lá

Gân lá song song hoặc hình cung

Gân lá hình mạng

Số cánh hoa

Hoa có 6 hoặc 3 cánh

Hoa có 5 hoặc 4 cánh

Hạt

Phôi có một lá mầm

Phôi có hai lá mầm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021