Đáp án câu 1 phần 1 đề 5 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm (3 điểm):

Câu 1 (1 điểm) :Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

1: Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:

A. Có rễ, thân, lá B. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả

C. Có sự sinh sản bằng hạt D. Cả A và B

2: Cơ quan sinh sản của cây thông là:

A. Nguyên tản B. Nón đực, nón cái

C. Hoa quả, hạt D. Bào tử

3: Trong nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây hạt kín?

A. Xoài, rêu, tỏi B. Thông, cải, ớt

C. Bàng, cau, lúa D. Phượng, dương xỉ, hoa cúc

4: Lớp một lá mầm và hai lá mầm phân biệt nhau chủ yếu ở đặc điểm?

A. Loại rễ B. Dạng thân

C. Kiểu gân lá D. Số lá mầm trong phôi

Bài làm:

1. C. Có sự sinh sản bằng hạt

2. B. Nón đực, nón cái

3. B. Thông, cải, ớt

4. D. Số lá mầm trong phôi

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021