Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

Bài làm:

Câu 1:

 • Các điều kiên bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
  • Ánh sáng: cần thiết cho quang hợp. Dựa vào nhu cầu ánh sáng, chia cây thành 2 nhóm: ưa sáng và ưa bóng
  • Nước: thành phần nhiều nhất trong cây, là phương tiện vận chuyển chất trong cây và tham gia điều hòa nhiệt độ của cây
  • Hàm lượng khí cacbonic: nguyên liệu cho quang hợp
  • Nhiệt độ
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021