Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115 sgk Sinh học 6

Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Bài làm:

  • Điều kiện bên ngoài: độ ẩm, không khí, nhiệt độ, nước…
  • Điều kiện bên trong: chất lượng của hạt (mẩy, chắc, to, không nứt,…)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021