Đáp án câu 1 phần 1 đề 11 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có quả thích nghu với hình thức tự phát tán ?

A. trinh nữ, đỗ xanh, bồ công anh, mướp

B. cải, chò, phượng vĩ, ké đầu ngựa

C. xoài, dưa hấu, trâm bầu, đậu đen

D. cải, đậu xanh, chi chi, đậu bắp

2. Nhóm thực vật nào dưới đây có quả thích nghi với hình thức phát tán nhờ động vật?

A. hoa sữa, tram bầu, cải, thìa là, chi chi

B. ké đầu ngựa, thìa là, cải, cúc tần

C. ổi , dưa hấu, ké đầu ngựa, trinh nữ, hồng xiêm

D. hạt hoa sữa, bưởi, bồ công anh, na, mít

3. Có bao nhiêu vai trò dưới đây nói về vai trò của tảo đối với con người nói riêng và sinh giới nói chung ?

(1) làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp

(2) quang hợp thải ra khí oxi giúp cho sự hô hấp của sinh vật

(3) là người thức ăn cho người và nhiều động vật khác

(4) dùng làm phân bón, làm thuốc…

A.1 B.2 C.3 D.4

4. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm ...(1)…, …..(2)….và chưa có …(3)..thật sự. Rêu sinh sản bằng….(4)….được chứa trong túi bào tử, cơ quan này nằm ở….(5)…của cây rêu

A. (1) : lá ; (2) : thân ; (3) : rễ ; (4) : nảy chồi ; (5) : gốc

B. (1) : rễ ; (2) : thân ; (3) : lá ; (4) : nảy chồi ; (5) : mặt dưới lá

C. (1) : lá ; (2) : thân ; (3) : rễ ; (4) : bào tử ; (5) : mặt dưới lá

D. (1) : thân ; (2) : lá ; (3) : rễ ; (4) : bào tử ; (5) : ngọn

Bài làm:

1. D. cải, đậu xanh, chi chi, đậu bắp

2. C. ổi , dưa hấu, ké đầu ngựa, trinh nữ, hồng xiêm

3. D. 4

4. D. (1) : thân ; (2) : lá ; (3) : rễ ; (4) : bào tử ; (5) : ngọn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021