Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 139 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Bài làm:

  • Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021