Giải bài 11 sinh 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

  • 1 Đánh giá

Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muối khoáng hòa tan từ đất. Vậy cây cần nước và muối khoáng như thế nào?

A. Lý thuyết

I. Cây cần nước và các loại muối khoáng

1. Nhu cầu nước của cây

  • Nước rất cần cho cây
  • Nhu cầu nước tùy thuộc vào từng loại cây, từng giai đoạn, từng bộ phận của cây

2. Nhu cầu muối khoáng của cây

  • Các loại muối khoáng chủ yếu cần nhiều cho cây: muối đạm, muối kali, muối lân
  • Nhu cầu muối khoáng tùy thuộc vào từng loại cây, từng giai đoạn, từng bộ phận của cây

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Theo em những giải đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021