Theo em những giải đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Theo em những giải đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

Bài làm:

Câu 3:

  • Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021