Đặc điểm chung của thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Bài làm:

Câu 3: Đặc điểm chung của thực vật là:

+ Tự tổng hợp chất hữu cơ

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021