Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 125 sgk Sinh học 6

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

Bài làm:

  • Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:
    • Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá… thật sự.
    • Bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021