Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm?

  • 1 Đánh giá

Bài tập: Trang 109 sgk Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm?

Bài làm:

  • Có 2 cách xác định hạt nhãn, hạt mít là hạt cây Hai lá mầm. Đó là:
    • Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát được 2 lá mầm của phôi.
    • Gieo cho hạt nảy mầm để có thể quan sát được số lá mầm ở cây mầm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021