Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 67 - sgk Sinh học 6

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

Bài làm:

Câu 3:

  • Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.
  • Chức năng:
    • Biểu bì: có chức năng bảo vệ và thực hiện trao đổi khí
    • Thịt lá: có chức năng hấp thụ ánh sáng và tổng hợp chất hữu cơ
    • Gân lá: có chức năng vận chuyển các chất
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021