Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Bài làm:

Câu 1:

  • Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây.
  • Khác nhau:
    • Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất.
    • Củ khoai tây:dạng thân củ nằm ở dưới đất.
    • Củ su hào: dạng thân củ nằm ở trên đất.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021