Thế nào là Phân loại thực vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 141 sgk Sinh học 6

Thế nào là Phân loại thực vật?

Bài làm:

  • Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại.
  • Bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021