Giải bài 14 sinh 6: Thân dài ra do đâu?

  • 1 Đánh giá

Thân dài ra giúp sự sinh trưởng. Vậy thân dài ra như thế nào? Do đâu mà thân dài ra?

A. Lý thuyết

1. Sự dài ra của thân

  • Thân cây dài ra do tự phân chia của các tế bào ở mô phân sinh ngọn

2. Giải thích những hiện tượng thực tế

  • Để tăng năng suất cây trồng, tùy từng cây mà bấm ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn. những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu?


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021