Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.

Bài làm:

Câu 1: Thí nghiệm để biết cây dài ra do đâu:

  • Có thể gieo một số hạt đậu xanh hay lạc vào chậu đất ẩm.
  • Khi cây cao độ 6 - 8cm thì ngắt ngọn một số cây, số cây còn lại đế nguyên.
  • Để cây ra chỗ sáng.
  • Sau vài ngày, quan sát thấy cây không bị ngắt ngọn tiếp tục cao lên còn các cây bị ngắt ngọn thì thân không cao lên được.
  • Từ đó cho phép kết luận: thân cây dài ra là do chồi ngọn.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021