Giải bài 2 sinh 6: Nhiệm vụ của Sinh học

  • 1 Đánh giá

Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Bài cung cấp phạm vi nghiên cứu của môn Sinh học ở các lớp thuộc các cấp THCS.

A. Lý thuyết

1. Sinh vật trong tự nhiên

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm:

  • Vi khuẩn
  • Nấm
  • Thực vật
  • Động vật
  • ...

Chúng ở nhiều môi trường khác nhau, các nhóm sinh vật có quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

2. Nhiệm vụ của Sinh học

  • Sinh học là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật.
  • Đưa ra biện pháp sự dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ các sinh vật nhằm phục vụ đời sống con người.
  • Trong môn Sinh học lớp 6, học sinh thực hiện nhiệm vụ nghiên cứ trong phạm vi Thực vật học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy nêu 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

2
3
4
5
6

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021