Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? (phân bố, cấu tạo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 125 sgk Sinh học 6

Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? (phân bố, cấu tạo)

Bài làm:

  • Nhận xét chung về các loài tảo
    • Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ)
    • Cấu tạo: cơ thể đơn hào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021