Đáp án câu 3 phần 1 đề 10 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3 ( 1 điểm):

Hãy điền Đ với câu trả lời đúng và S với câu trả lời sai vào [… ] trước các câu sau:

[… ] 1. Đa dạng thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và đa dạng về môi trường sống.

[… ] 2. Vi khuẩn luôn gây hại cho người, động vật và thực vật.

[… ] 3. Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng không tự mở được để phát tán hạt ra ngoài.

[… ] 4. Thực vật cung cấp oxi, thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

Bài làm:

1. - Đ 2. - S 3. - S 4. - Đ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021