Trong văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta, Phan Châu Trinh vận dụng chủ yếu các thao tác lập luận nào?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 124 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Trong văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta, Phan Châu Trinh vận dụng chủ yếu các thao tác lập luận nào? Hãy phân tích và đánh giá hiệu quả của việc vận dụng khi sử dụng các thao tác lập luận ấy.

Bài làm:

  • Trong văn bản Về luân lí xã hội ở nước taPhan Châu Trinh vận dụng chủ yếu các thao tác lập luận:
    • Thao tác lập luận bác bỏ
    • Thao tác lập luận phân tích
    • Thao tác lập luận bình luận
  • Tác dụng: Khiến cho bài nghị luận có cái nhìn đa chiều về thực trạng đen tối của xã hội Việt Nam khi không có đoàn thể, sắc bén và tăng sức thuyết phục với người đọc

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 11 tập 2