Ấn tượng chung của em về văn bản là gì?

  • 1 Đánh giá

Suy ngẫm và phản hồi

1. Ấn tượng chung của em về văn bản là gì?

2. Hãy chỉ ra các cụm từ mà người kể chuyện dùng để nói về tính cách của nhân vật lợi.

Bài làm:

1. Ấn tượng chung của em về văn bản là rất hay và mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

2. Các cụm từ mà người kể chuyện dùng để nói về tính cách của nhận vật Lợi là: trùm sò, thu vén cá nhân, trả công, làm giàu.

  • 199 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021