Viết 3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng s, 3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng x

  • 1 Đánh giá

2. Viết vào vở:

a. 3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng s,

3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng x

b. 3 tiếng có nghĩa chứa vần ươn

3 tiếng có nghĩa chứa vần ương

Bài làm:

a. 3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng s: sáo, sao, súng

3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng x: xe, xăng, xương

b. 3 tiếng có nghĩa chứa vần ươn: vườn, lươn, sườn

3 tiếng có nghĩa chứa vần ương: tường, đường, trường

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021