Write Unit 6: The environment

  • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học viết một bức thư phàn nàn, vận dụng từ vựng và ngữ pháp của Unit 6. The Environment (môi trường). Bài viết sau là gợi ý mang tính tham khảo, bạn học có thể tự viết theo ý của bản thân.

WRITE – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

A complaint letter has five sections
(Một lá thư than phiền có 5 phần)

Situation (Tình huống) states the reason for writing (đưa ra lý do viết)

Complication (Vấn đề) mentions the problem (đề cập đến vấn đề)

Resolution (Giải pháp) makes a suggestion (đưa ra đề nghị)

Action (Hành động) talks about future action (nói về hành động tương lai)

Politeness (Sự lịch thiệp) ends the letter politely (kết thúc lá thư một cách lịch sự)

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P. (Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Dịch:

26 Trần Phú Hà Nội
Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc
431 đường Lê Lợi
TP.HCM
Thưa ông / bà,

(S) Tôi viết thư cho ông/bà về việc dừng xe tải xung quanh nhà tôi trên đường lên phía bắc.

(C) Khi xe tải của công ty bạn nghỉ ngơi một đoạn ngắn trên đường phố xung quanh nhà tôi, những người lái xe đã để lại rất nhiều rác trên mặt đất sau khi chúng đã được dọn dẹp. Khi xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất được bao phủ bởi rác và vài phút sau đó có mùi và ruồi.

(R) Tôi sẽ cho rằng công ty của ông/bà nên nói với lái xe làm sạch tất cả rác trên mặt đất trước khi rời khỏi. (A) Tôi mong muốn được nghe tin từ ông/bà và nhận được phản hồi tốt từ công ty.

(P) Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

(Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

Now, write a letter to the head of the local authorities to complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with: (Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Giải:

Dear Mr. President,
I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.
These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you can realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.
I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.
I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Anh

Dịch:

Gửi Ngài chủ tịch,

Tôi viết thư cho ngài về vấn đề cá đánh bắt trong hồ phía sau nhà tôi.
Những ngày này, đã có rất nhiều người đến đây để bắt cá. Vấn đề là họ sử dụng điện để bắt cá. Cách này, tôi nghĩ là rất nguy hiểm. Ngay bây giờ, nếu ông đến đây, ông có thể nhận thấy rất nhiều loài cá nhỏ hoặc lớn, đang nổi trên mặt hồ. Không chỉ cá mà còn cả một số động vật khác như ếch, con cóc và chim nhỏ cũng bị thiệt mạng do sóng điện giật.
Tôi xin đề nghị bạn nên cấm mọi người bắt cá ở đây. Nếu không, tôi sợ tất cả những con cá trong hồ sẽ không tồn tại trong tương lai gần.
Tôi mong muốn được nhìn thấy giải pháp của ông cho vấn đề quan trọng này.

Trân trọng,

Anh


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021