Giải câu 24 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 15 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn và tìm giá trị ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ) của các căn thức sau :

a. tại $x=-\sqrt{2}$

b. tại $a=-2,b=-\sqrt{3}$

Bài làm:

Ta có :

a.

Tại , ta được : $2(1+3(-\sqrt{2}))^{2}=2(1-3\sqrt{2})^{2}\approx 21,029$

Vậy

b.

Tại , ta được : $\left | 3(-2) \right |.\left | (-\sqrt{3})-2 \right |=6(\sqrt{3}+2)=6\sqrt{3}+12\approx 22,392$

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021