Write Unit 9: Natural disasters

 • 1 Đánh giá

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn học viết một câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề của Unit 9: Natural disasters (Thảm họa thiên nhiên) dựa vào các gợi ý cho sắn, đồng thời ôn tập từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

WRITE – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. (Dựa vào bức tranh và các từ trong khung để viết thành một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm vào các chi tiết choc âu chuyện.)

 • It / beautiful day.
 • Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.
 • Lan / outside / play / her dog / Skippy.
 • All of a sudden / dog / behave strangely.
 • She / keep / run around / in circles.
 • Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.
 • Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.
 • Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.
 • Suddenly / sky / become / very dark.
 • Storm / come / with strong winds / heavy rain.
 • Mrs. Quyen / family / scared.
 • But / soon / storm / finish.
 • Everyone / glad.
 • What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Giải:

It was a beautiful day . The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect. Lan was outside the house, playing with her dog Skippy. All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles. Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done. Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming. Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home. Suddenly, the sky became very dark. A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain. Mrs Quyen‘s family got very scared. But soon the storm finished. Everyone was glad. What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Dịch:

Đó là một ngày đẹp trời . Mặt trời chiếu sáng và bầu trời xanh. Thời tiết hoàn hảo. Lan ra ngoài, chơi với con chó Skippy. Đột nhiên, con chó cư xử lạ lùng. Nó cứ liên tục chạy vòng tròn. Nhận thấy điều đó, Lan chạy nhanh về nhà với con chó, và nói với mẹ mình là Skippy đã làm gì. Mẹ của Lan - bà Quyên - đã nói với Lan rằng bà đã nghe tin trên truyền hình rằng sẽ có bão tới. Bà Quyên tập hợp gia đình và bảo họ tìm nơi trú ẩn trong nhà. Đột nhiên, bầu trời trở nên tối tăm. Một vài phút sau, cơn bão đến đi kèm với gió mạnh và mưa lớn. Gia đình bà Quyên rất sợ. Nhưng cơn bão đã kết thúc ngay sau đó. Mọi người đều mừng. Thật là một con chó thông minh, Skippy! Nó đã cứu Lan khỏi bị kẹt trong cơn bão.


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021