Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về những việc cần làm đề giảm thiêu tác động của biến đối khi hậu đến cuộc sống, sức khoẻ của con người.

  • 1 Đánh giá

5. Tuyên truyền về giảm thiểu biến đổi khi hậu

Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về những việc cần làm đề giảm thiêu tác động của biến đối khi hậu đến cuộc sống, sức khoẻ của con người.

Trinh diễn tiểu phẩm.

Bài làm:

Ví dụ: Có thể làm một tiểu phẩm hất về biến đổi và bảo vệ môi trường. Hoặc hát kịch để tuyên truyền chống biến đổi khí hậu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều