Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 171 - sgk Sinh học 8

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Bài làm:

  • Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, nhờ đó mà cơ thể thích nghi với những điều kiện sống luôn thay đổi, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa ở người.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021