Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 161 - sgk Sinh học 8

Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu?

Bài làm:

  • Khi đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu sẽ không giữ khoảng cách để đọc sách, sự điều tiết mắt không ổn định

=> Làm thể thủy tinh luôn luôn phồng, dần sẽ mất khả năng dãn

=> mắc tật cận thị

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021