Trình bày cấu tạo và chức năng của noron

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 138 - sgk Sinh học 8

Trình bày cấu tạo và chức năng của noron.

Bài làm:

  • Noron gồm 2 phần:
    • Thân và sợi nhánh => Chất xám
    • Sợi trục => chất trắng
  • Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021