Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 192 - sgk Sinh học 8

Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61:

Giải bài 61 trang 192 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

Bài làm:

a – 7; b – 8; c – 3; d - 6; e – 4; g – 2; h – 9 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021