Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 - sgk Sinh học 8

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Bài làm:

Câu 1:

 • Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học :
  • Các chất hữu cơ : gluxit, lipit; prôtêin ; vitamin, axit nuclêic.
  • Các chất vô cơ : muối khoáng, nước.
 • Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa :
  • Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.
  • Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : vitamin, muối khoáng, nước
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021