1. Tìm hiểu thế nào là sinh trưởng, phát triển ở sinh vật

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu thế nào là sinh trưởng, phát triển ở sinh vật

Đọc thông tin trang 50, SGK Khoa học tự nhiên 7.

Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng 9.1:

Bài làm:

Bảng 9.1. Tìm hiểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Sinh trưởng

Bản chất

Sự thay đổi số lượng

Hình thức biểu hiện

Sự tăng về kích thước, khối lượng cơ thể

Phát triển

Bản chất

Sự thay đổi chất lượng

Hình thức biểu hiện

Gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

Liên quan mật thiết và đan xen với nhau.

Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển.

Phát triển thúc đẩy sinh trưởng diễn ra.

Bảng 9.2. Phân biệt sinh trưởng và phát triển

1. đúng

2. đúng

3. sai

4. đúng

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST