2. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Sinh sản ở sinh vật là gì ?

- Nêu các kiểu sinh sản mà em biết. Giải thích sự khác nhau giữa các kiểu sinh sản đó.

- Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt ?

Bài làm:

- sinh sản ở sinh vật là quá trình hình thành cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- có 2 kiểu sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

- sinh sản là giai đoạn cuối cùng của phát triển. với cây trồng từ hạt qua giai đoạn sinh trưởng mới sinh sản tạo hoa, quả. còn cây chiết cành đã qua sinh trưởng nên tạo hoa, quả nhanh hơn.

  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST